SHEETS

ส่วนที่ 1: สร้างหรือนำเข้าไฟล์

1.1 สร้างไฟล์ใหม่

1.2 นำเข้าและแปลงไฟล์ที่มีอยู่

ส่วนที่ 2: เพิ่มเนื้อหาลงในสเปรดชีต

2.1 ป้อนและแก้ไขข้อมูล

2.2 ปรับแต่งสเปรดชีต

2.3 ใช้งานแถว คอลัมน์ และเซลล์

2.4 ใช้งานแผ่นงานหลายรายการ

ส่วนที่ 3: แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์

3.1 แชร์ไฟล์ในไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์

3.2 ยกเลิกการแชร์ไฟล์ในไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์

3.3 เพิ่มความคิดเห็นและการตอบกลับในไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์

3.4 แนะนำการแก้ไขในเอกสาร

3.5 แชทกับผู้ใช้โดยตรงในเอกสาร ชีต หรือสไลด์

ส่วนที่ 4: พิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์

4.1 พิมพ์ไฟล์

4.2 ดาวน์โหลดเวอร์ชันต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ

4.3 ทำสำเนา

4.4 ส่งอีเมลสำเนาเป็นไฟล์แนบ

ส่วนที่ 5: เข้าถึงปฏิทิน โน้ต และงาน

5.1 เปิด Google ปฏิทินและกิจกรรม

5.2 เปิดโน้ตใน Google Keep

5.3 เปิดรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Tasks

5.4 ดาวน์โหลดส่วนเสริม